新しいローマ字

2016年03月16日

Kúmaw no íto

詳しくはこちらで→ Segsyoxafu

Akutágafa Ryugnosukay

Áru xí no kotó de gozaimásu. Osyakasáma fa Gokuraku no xasuhikay no xutí vo, xitóri de búrabura oharuki ni nátte irassyaimásita. Ikay-no náka ni saite viru xasu no xaná fa, muynna Tama-no jág ni massíraw de, sono mannaka ni áru kimhiro no zúi kara fa, nantomo ifaynai jói nifófi ga, tajemanáku Átari fe axúrete vorimásu. Gokuraku fa tyagdo Ása na no de gozaimaséu.

Jagate Osyakasáma fa sono ikay-no xutí ni otatazumi ni nátte, Midu no omoté vo ofotte viru xasu no xa no afida kara, xuto Sita no jogsu vo goram ni narimásita. Kono Gokuraku no xasuhikay no sitá fa, tyagdo Digoku-no soko ni atatte vorimásukara, Súisyag no jág na midu vo sukitófosite, Samdu no kafá ja Xári no jama-no káysiki ga, tyagdo Máygane vo míru jág ni, xakkíri to mijéru no de gozaimásu.

Suruto sono Digoku-no soko ni, Kandata to ifu votokáw ga xitóri, Xoka no zainin to itsyo ni ugawméite viru súgata ga, Omay ni tomarimásita. Kono Kandata to ifu votokáw fa, Xito vo korosit’ári Ifé ni Xúy vo túkayt’ari, irohiro Ákuzi vo xataraita Ofodórobag de gozaimásuga, Sore démo tatta xitótu, jói kotó vo itásita obojé ga gozaimásu. To mausimásu no fa, áru tóki kono votokáw ga xukái xajasi no náka vo toforimásuto, tífisana kúmaw ga itpiki, Mitibata vo xátte ikú no ga mijemásita. Soko de Kandata fa sassoku Así vo agayte, xumikorosáu to itasimásitaga, ≪Ija, ija, Kore mo tifisái nágara, Ínoti no áru monó ni tigafi nái. Sono ínoti vo mújamuy ni táwru to ifu kotó fa, íkura Nán’ demo kafaisáu da.≫ to, kau kifu ni omofi-káfesite, táutou sono kúmaw vo korosazu ni tasukáyte jattákara de gozaimásu.

Osyakasáma fa Digoku-no jogsu vo goram ni narinágara, kono Kandata ní fa Kúmaw vo tasukáyta kotó ga áru no vo ohomofidasi ni narimásita. Sau site Sore dake-no jói kotó vo sita mukuí ni fa, dekíru nara, kono votokáw vo Digokú kara sukufidásite jaráu to okamgafay ni narimásita. Saifafi, Sóba vo mimásuto, Xísui no jág na iró vo sita xasu no xa no ufáy ni, Gokuraku no kúmaw ga itpiki, utukusíi ginhiro no íto vo kákayte vorimásu. Osyakasáma fa sono kúmaw no íto vo sotto Ote ni otawri ni nátte, Tama-no jág na siraxasu no afida kara, xáruka Sita ni áru Digoku-no soko fe, massúgu ni Sore vo ohorosi nasaimásita.

Kotira fa Digoku-no soko no Ti no ikáy de, Xoka no zainin to itsyo ni, uit’ári sidumd’ári site vita Kandata de gozaimásu. Nánisiro Dótira vo míte mo, makkúra de tama ni sono kurajamuy kara bonjári ukihagátte viru monó ga áru to omofimásuto, Sore fa osorosíi Xári no jama-no xári ga xikáru no de gozaimásukara, sono kokorobosósa to ittára gozaimasén. Sono ufáy Átari fa Xaka-no náka no jág ni simto sidumari-káfette, tama ni kikojeru monó to itté fa, táda Zainin ga túku kásuka na tansoku bákari de gozaimásu. Kore fa Koko fe ótite kúru xodaw-no ningen fa, móu samázama na Digoku-no semayku ni tukare-xátete, Nakigóve vo dásu tikará safay nakunatte virú no de gozaimaséu. Désukara sasuga Ofodórobag no Kandata mo, jaxári Ti no ikay-no ti ni musebinagara, marude sini-kakátta kafadu no jág ni, táda mogáite bákari vorimásita.

Tokoróga áru tóki no kotó de gozaimásu. Nanigaynáku Kandata ga Atamá vo agayte, Ti no ikay-no sáwra vo nagamaymásuto, sono xissóri to sita jamuy-no náka vo, tofoi tofoi tenzyag kara, ginhiro no Kúmaw no íto ga, marude Xitomay ni kakáru no vo osoréru jág ni, xitósudi xósoku xikarinágara, súrusuru to Zibun no ufáy fe tárete máviru no de fa gozaimasén ka. Kandata fa Kore vo míruto, omófazu Té vo útte jorokobuymásita. Kono íto ni sugaritúite, Dóko made mo nobotte ikáyba, kitto Digokú kara nukaydaséru no ni sagvi gozaimasén. Ija, úmaku ikuto, Gokuraku fe xáfiru kotó safay mo dekimaséu. Sau suréba, móu Xári no jamá fe ofihagayraréru kotó mo nakunaréba, Ti no ikáy ni sidumayrareru kotó mo áru xazu fa gozaimasén.

Kau omofimásitakara Kandata fa, sassoku sono Kúmaw no íto vo Ryagte de sikkári to tukaminágara, itsyag-kwénmeg ni Ufay fe Ufay fé to tagurinobori-xazimaymásita. Móto jawri Ofodórobag no kotó de gozaimásukara, kau ifu kotó ni fa Mukasi kara, nare-kítte virú no de gozaimásu.

Sikási Digokú to Gokuraku tó no afida fa, nanmanri to náku gozaimásukara, íkura asétte míta tokoró de, joghi ni Ufay fé fa deraremasén. Jája sibáraku noboru utí ni, táutou Kandata mo kutabírete, móu Xitotáguri mo Ufay no xág fe fa noborenaku nátte simafimásita. Soko de Sikata ga gozaimasénkara, mádu Xitójasumi jasúmu tumawri de, Íto no tyugto ni burasagarinagara, xáruka ni Máy no sitá vo mikudasimásita.

Suruto, itsyag-kwénmeg ni nobotta kafi ga átte, Sákki made Zibun ga vita Ti no ikáy fa, Íma de fa móu Jamuy-no soko ni itunomani ka kakúrete vorimásu. Sore kara ano bonjári xikátte viru osorosíi Xári no jamá mo, Asi-no sitá ni nátte simafimásita. Kono bún de nobotte ikáyba, Digokú kara nukaydasú no mo, zongwai Vákay ga nái kamo siremasén. Kandata fa Ryagte vo Kúmaw no íto ni karaminágara, Koko fe kíte kara nánnen ni mo dásita koto-no nái kóve de, ≪Símayta, símayta.≫ to varafimásita. Tokoróga xuto Ki ga tukimásuto, Kúmaw no íto no sita-no xág ni fa, Kázu Kagirí mo nái zainíntati ga, Zibun no nobotta átaw vo túkayte, marude Ari no gyagretu no jág ni, jaxári Ufay fe Ufay fe itsím ni jodinobótte kúru de fa gozaimasén ka. Kandata fa Kore vo míruto, odoróita no to osorosíi no to de, sibáraku fa táda, Báka no jág ni ófokina kuti vo aita mamá, Máy bakari ugawkásite vorimásita. Zibun xitóri de sáfay kiresáu na, kono xosói Kúmaw no íto ga, dóu site Are dake-no nínzu no omomi ni tafáyru kotó ga dekimaséu. Mósi mánhiti Totyug de kíreta to itasimásitara, setkaku Koko fé made nobotte kíta kono kanzin na Zibun máde mo, móto no Digokú fe sakahótosi ni ótite simafanákereba narimasén. Sonna kotó ga áttara, taixen de gozaimásu. Ga, sau ifu utí ni mo, Zainíntati fa nánbyaku to náku nanzén to náku, makkúra na Ti no ikay-no soko kara, újohujo to xafihagátte, xósoku xikátte viru Kúmaw no íto vo, itíretu ni narinágara, sésse to nobotte mavirimásu. Imanohuti ni dóu ni ka sinákereba, Íto fa Mannaka kara xutatú ni kírete, ótite simafú no ni tigafi arimasén.

Soko de Kandata fa ófokina kóve vo dásite, ≪Kóra, Zainindómo. Kono Kúmaw no íto fa Ore no monó dazo. Omafétati fa ittai Dáre ni kiite, nobotte kíta. Oríro. Oríro.≫ to vamekimásita.

Sono totan de gozaimásu. Imamáde nantomo nák’atta Kúmaw no íto ga, kifu ni Kandata no burasagatte viru tokoró kara, putúri to Otó vo tátete kiremásita. Désukara Kandata mo tamarimasén. Atto ifu ma mo náku Kaze vo kítte, Kóma no jág ni kúrukuru mafarinagara, mírumiru utí ni Jamuy-no soko fe, massákasama ni ótite simafimásita.

Átaw ni fa táda Gokuraku no kúmaw no íto ga, kírakira to xósoku xikarinágara, Tukúy mo Xosi mo nái sáwra no tyugto ni, mizikáku tárete viru bákari de gozaimásu.

Osyakasáma fa Gokuraku no xasuhikay no xutí ni tátte, kono itibu-sízyug vo zitto míte irassyaimásitaga, jagate Kandata ga Ti no ikay-no soko fe Isi-no jág ni sidumde simafimásuto, kanasisau na okafo vo nasarinágara, mata búrabura oharuki ni nari-xazimaymásita. Zibun bákari Digokú kara nukaydasáu to suru, Kandata no muzíxi na kokoró ga, sau site sono kokoró sagtag na bátu vo úkayte, móto no Digokú fe ótite simattá no ga, Osyakasáma no omay kara míruto, asamasíku obosimesáreta no de gozaimaséu.

Sikási Gokuraku no xasuhikay no xasu fa, sukawsimo sonna kotó ni fa tóndyaku itasimasén. Sono tama-no jág na siráwi xaná fa, Osyakasáma no omihasi no mafari ni, júrajura Utena vo ugawkásite, sono mannaka ni áru kimhiro no zúi kara fa, nantomo ifaynai jói nifófi ga, tajemanáku Átari fe axúrete vorimásu. Gokuraku mo móu Xirú ni nátta no de gozaimaséu.

参考:
芥川龍之介 蜘蛛の糸 – 青空文庫
【関連する記事】
posted by Táka at 06:40 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年12月17日

構想(Kousag)

WordPressに引っ越しました。
Segsyóxafu | 新しいローマ字
内容を改善してあります。

これは漢字を排除しようとするものではなく、漢字の使用が困難な状況にあっても日本語の伝達効率を下げないため、あるいはさらに上げるためのものである。
出来るだけ入力負担を少なくし、出来るだけ同綴異義語を減らすように努める。

字音仮名遣いを含む歴史的仮名遣いに上代特殊仮名遣いや韻尾というかつての音韻を加えたものからの翻字を元に、さらに綴りから現代標準語での読み方がわかるようにする。

語形変化に対しては、最小限の綴り変更で対応するように努める。ただし、語の変化経路を示すという目的の為だけに文字や文字の音価を増やしはしない。その為、ある綴りの読みが二通り以上になることはあるが、何らかの二通り以上の読みを統合するために綴りを新たに作りはしない。また、音価の変化経路が同じなら、その変化の発生時期に隔たりがあっても、同じ綴りになる。

標準語や方言のそれぞれに於いて音の変化が綴りに対して規則的に起きている限り、綴りを元のままに維持する。

歴史的仮名遣いが不明の語は、仮名遣いを推測して綴る。それができない場合は、このローマ字規則に可能な範囲で表音的に綴る。

できるだけ自然言語らしく書くために、ラテン文字の各文字の歴史から逸脱しない用法を目指す。また、日本語の範囲を超えないように、日本語史に存在しない区別はしない。

活用の種類に従って活用させるのではなく、活用形に従って活用の種類を決める。

文字の数と拍数・音節数の関係は乱さず一定にする。例えばチをchiと書くのは日本語の音韻体系に不適である上、拍数と文字の数の関係を不必要に乱し、不要な文字を増やす。多くの言語が存在するなか、敢えて英語での発音に綴りを合わせる理由も無い。(chiはイタリア語でキ、フランス語でシ、ドイツ語でヒに近く発音される)

古文や方言からラテン文字化する場合は、現代標準語としての読みで書くか、当時やその方言での読みに合わせて書くかを選んでからにする。その際、仮名の音価が現代標準語と異なるということを示す必要がある場合には、このローマ字規則で使用されていない文字か、記号付きの文字を使う。

俗語や擬音語の綴りにはある程度の変更を認めるが、文字の音価や拍数を乱してはいけない。

WordPressに引っ越しました。
Segsyóxafu | 新しいローマ字
内容を改善してあります。
posted by Táka at 11:25| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。